Stratford Commons

Stratford Road, Winston Salem, NC